Bibliografía

ALFARO, J. R. El pintor Laxeiro. En:  Galería Biosca. Laxeiro. Madrid: 1968.  (Catálogo)
ALONSO, E. Personaxes. Calcografías de Laxeiro. Vigo: Fundación Laxeiro, 2001 (Catálogo)
AMENEIRO BRAVO, M. C. Laxeiro, O eu de Xosé Otero Abeledo. Vigo: Ir indo, 2008.
AMÉRICA DÍAZ, M. (coord.); DÍAZ REY, M. (coord.). O movemento renovador da arte galega. Arte e compromiso social da cultura galega. Sada, A Coruña: O Castro, 2005. p. 59-64
Antolín Paz, M. (dir.). Diccionario de pintores y escultores españoles del siglo XX. Madrid: Forum Artis, 2001. vol. 10, p. 3066-3069.
AREÁN, C. Treinta años de arte español. Madrid: Guadarrama, 1972.
Atlántica. Érase unha vez Laxeiro. Vigo: 1981.
ATLÁNTICA. Laxeiro. Vigo: Concello de Vigo, 1981. (Catálogo)
Atlántico. Artistas Gallegos Contemporáneos Laxeiro, Colmeiro, QuessadaCuadernos de arte gallego agrupados. A Coruña: 1981.
Asociación de Artistas de LA Coruña. Inauguración de la temporada 1952 – 53Exposición Colectiva de Arte Gallego, A Coruña: 1952. (Catálogo)
AZCOAGA, E. Laxeiro. Madrid: EDAF, sala de arte, 1971.
AZCOAGA, E.; HIERRO, J.; RUIBAL, J. et al. Laxeiro. A Coruña: Cuadernos de arte gallego. Atlántico, 1981.
BARRO, D.  debuxando a Laxeiro. Pontevedra, Caixa Galicia, 2008. p. 7-23 (Catálogo)
BARROS, J. L. (comp.). Libro de los amigos de José Luis Barros. Sada, A Coruña: O Castro, 1990.
BOZAL, V. Historia del arte en España. Madrid. Istmo, 1977. Vol. 2
BRACHO, J.C. et al. EXPÓSITO, E. (coord.). O debuxo por diante. A obra gráfica nas coleccións públcias da cidade de Compostela. Santiago de Compostela. Xunta de Galicia, Centro Galego de Arte Contemporánea, 2007. p. 51
BONET, J.M. Diccionario de las Vanguardias en España (1907-1936). Madrid: Alianza Editorial, 1995.
BUJÁN NÚÑEZ, J. D. Laxeiro, ilustracións, estampas e deseños. Vigo: Fundación Laxeiro. (En prensa)
ILARRI GIMENO, A. (coord.). Colección Caixavigo. Vigo: 1993, vol. 1.
CALVO SERRALLER, F. (dir.), Enciclopedia del arte español del siglo XX 1. Artistas. Madrid: Mondadori, 1991. p. 448
CAMPOY, A. M.,  Diccionario Crítico del arte español contemporáneo. Madrid: Ibérico Europea de Ediciones, 1973 p. 212-213.
CAMPOY, A.M.; Otero Abeledo, J. Laxeiro en Argentina (1952-1970).  A Coruña: Palacio Municipal de Exposiciones Kiosko Alfonso, 1988. (Catálogo)
CARBALLO CALERO, M.V.; SOBRINO MANZANARES, M. L.; VALLE PÉREZ, C. et al.  Museo Francisco Fernández del Riego, Colección de arte galega. Vigo: Concello de Vigo, 1997. p. 19, 26, 31 32, 35, 36 37, 59, 60  (Catálogo)
CARBALLO CALERO, M.V. Identidad y Vanguardia, una relación polémica. En: CAIXANOVA et al. (coord.). A arte galega na Colección Caixanova. Vigo: Faro de Vigo, 2006. p. 80-89
CARUNCHO AMAT, L. M. (coord.), Laxeiro. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2008.
CASTRO FERNÁNDEZ, X. A. Arte y Nacionalismo. La Vanguardia Histórica Gallega (1925-1936). Sada, A Coruña: Edicións do Castro, 1992.
CASTRO FERNÁNDEZ, X.A;  OTERO, C. A pintura do século XX, Primeira Parte. En Consellería de Educación e Cultura. Dirección Xeral de Ensinanzas Medias. Historia da Arte Galega 1. Santiago de Compostela
CASTRO FERNÁNDEZ, X. A. Arte y Nacionaliso. La Vanguardia Histórica Gallega (1925-1936). Sada, A Coruña: Edicións do Castro, 1992.
CASTRO FERNÁNDEZ, X. A. Expresión atlántica. Arte galega dos oitenta.  Santiago de Compostela: Follas Novas, 1985. (Catálogo)
CASTRO FERNÁNDEZ, X. A. Laxeiro 1934-1985VIII Bienal Nacional de Arte de Pontevedra. Pontevedra: Deputación Provincial de Pontevedra, 1985. (Catálogo)
CASTRO FERNÁNDEZ, X. A. Laxeiro, 1952-1970. Santiago de Compostela: Concello de Santiago de Compostela, etc., 1989. (Catálogo)
CASTRO FERNÁNDEZ, X. A. Laxeiro, a invención dun mundo. Vigo: Xerais, 1997.
CASTRO FERNÁNDEZ, X. A. Os Laxeiros de Lalín. Colección do museo Ramón María AllerVigo: Fundación Laxeiro, 2000. (Catálogo)
CASTRO FERNÁNDEZ, X. A. Pontevedra, Cidade da vangarda histórica galega (1925-1936). Pontevedra: Caixapontevedra, 1999.
CASTRO FERNÁNDEZ, X. A. Renovación e avangarda en Galicia (1925-1933). Os Pensionados da Deputación de Pontevedra, Pontevedra: Deputación de Pontevedra, 1986.
CASTRO FERNÁNDEZ, X. A; ELORRIETA REY, F. Colección Laxeiro. Vigo: Concello de Vigo, 1995. (Catálogo)
CASTRO FERNÁNDEZ, X. A; FONTENLA SANJUAN, C. Laxeiro, el eterno retorno. Vigo: Fundación Laxeiro, 2001. (Catálogo)
CASTRO FERNÁNDEZ, X.A;  OTERO, C. A pintura do século XX, Primeira Parte. Santiago de Compostela: Consellería de educación e cultura. Dirección xeral de ensinanzas medias. 
CASTRO FERNÁNDEZ. X.A. Galicia, Arte contemporánea. I. En: RODRÍGUEZ IGLESIAS F. (ed.). Proxecto Galicia. A Coruña: Hércules, 1993, vol. XVI
BONET CORREA, A.; CASTRO FERNÁNDEZ; et al. Pulgar sabín, c. (ed.); Pulido NovOa, a. (dir.); pérez buján, f.j. (coord.).Laxeiro, Catálogo Universal. Vigo: Nova Galicia Edicións, 2008.
Cela trulock, C. J.; Díaz Pardo, I.; Fernández del Riego, F. et al.  Laxeiro. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Consellería de Cultura, Centro Galego de Arte Contemporánea, 1996. (Catálogo).
CHAMOSO LAMAS, M. Arte.  En: Filgueira Valverde, J. et al. Galicia. Colección tierras de españa . Madrid: Fundación Juan March, 1976,  p. 147-376.
CHÁVARRI PORPETA, R. La pintura española actual. Madrid: Ibérico Europea de Ediciones, 1973.
CHIERICO, O. Laxeiro, pinturas. Muestra restrospectiva. Bos Aires: Art Gallery international, 1970. (Catálogo)
Círculo de las Artes. Primera muestra antológica de pintura gallega. Lugo: 1960. (Catálogo)
Círculo Mercantil. Exposición de Arte conmemorativa del XXX Aniversario del Primer Salón de Artistas Noveles. Vigo: 1961. (Catálogo)
Colmeiro Guimarás. et al (coord.) Plástica gallega. Vigo: Caja de Ahorros Municipal de Vigo, 1981. p. 34-37, 206-207.
Concello de Vigo. Exposición Regional de Arte. Vigo: 1960. (Catálogo)
CORREDOIRA, P.; SOBRINO, M.L. 1930 – 1985, Tempos de pintura 1930 – 1985. A arte galega contemporánea. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1985. (Catálogo).
CRESPO ALFAYA, M.; PEREIRA FIGUEROA, M. Las Bienales 1969-1981, Pontevedra: Deputación Provincial de Pontevedra, 1987.
De San Ildefonso Rodríguez, B. et al. VALLE PÉREZ, X. C. (coord.). Os pensionados da Deputación de Pontevedra (1864-1933), Pontevedra: Museo de Pontevedra, Deputación de Pontevedra, 2003. p. 15, 86, 88, 202, 211, 212, 268, 283-286, 435-439
De San Ildefonso Rodríguez, B. et al. VALLE PÉREZ, X. C. (coord.), Os pensionados da Deputación de Pontevedra (1940-1969), Pontevedra: Museo de Pontevedra. Deputación de Pontevedra, 2005. p. 25, 31, 158, 201, 300, 301, 302.
Dieste, R. Laxeiro. Bos Aires. Galería Velázquez, 1958. (Catálogo)
DIESTE, R. A estética pictórica de Carlos Maide (con alusións a outros pintores galegos coetáneos. En: Cadernos do Laboratorio de formas. Sada, A Coruña: O Castro, 1975. p. 167-180
DIESTE, R. Inauguración do Museo Carlos Maside. En: DIESTE, R. Encontros e vieiros. Casas, A. (ed.). Sada, A Coruña: O Castro, 1990. p. 37-55
DIESTE, R. Textos e crítica de arte. PÉREZ, M. A. (ed.). Vigo: A nosa terra, 1995. p. 64, 102, 103, 126, 127, 172, 173
DOMÍNGUEZ ROMÁN, B. Os novos e a pervivencia dos seus modismos. EN: Xunta de Galicia, Galicia terra única. Galicia 1900-1990 en Ferrol. 1997. p. 276-289 (Catálogo)
EDICIÓNS DO CASTRO. Museo de Arte Contemporánea Carlos Maside, A Coruña: 1986.
EDICIÓNS DO CASTRO. O Movemento Renovador da Arte Galega no Museo de Arte Contemporánea Carlos Maside. Sada (A Coruña): 1990.
FARIÑA JAMARDO, X.; PEREIRA FIGUEROA, M. A Deputación de Pontevedra. 1836-1986, Pontevedra: Deputación Provincial de Pontevedra, 1986.
FERNÁNDEZ DEL RIEGO, F. Cartas De Luis Seoane desde o exilio. Sada, A Coruña: O Castro, 2002. p. 25, 26, 27, 35, 36, 37, 38, 39,41, 43, 45, 46, 48, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 62, 67, 87, 91, 113, 124, 138, 148, 149, 150, 151, 153, 154.
FILGUEIRA VALVERDE, X. La pintura gallega desde el Barroco hasta la posguerra. En: BARNAT, J. (dir). Galicia eterna. Barcelona: Nauta, 1980. Vol.V.
FONTE, R. Laxeiro-Sucasas. A Coruña: Fundación Caixa Galicia, 1990. (Catálogo)
FUNDACIÓN CAIXAGALICIA. O antigo Café moderno de Pontevedra, Santiago de Compostela: 2001.
Galería Alameda. Castillo y Laxeiro. Vigo: 1994. (Catálogo)
Galería Van Gogh. Seis maestros de la pintura española, Vigo: 1974.
Galería Velázquez; Centro Gallego de Buenos Aires. Artistas Gallegos, Buenos Aires: 1951.
GARCÍA IGLESIAS, J.M.; CASTRO FLÓREZ, F; SARMIENTO ESCALONA, R. Colección de arte Caixa Galicia. A Coruña: Caixa Galicia, 1999. (Catálogo).
Garcia Sánchez, A.; Filgueira Valverde, J. et al. Sociedad Coral Polifónica da Pontevedra. (50 Aniversario de su Fundación. 1925 1975). Pontevedra: Deputación provincial de Pontevedra, 1975
GARCÍA-SUÁREZ OTERO, C. Laxeiro, debuxos inéditos VI. Anatomías. Vigo: Fundación Laxeiro, 2008. (Catálogo)
GARCÍA – SUÁREZ OTERO, C.; PÉREZ BUJÁN, F. J. Laxeiro, debuxos inéditos II. Vigo: Fundación Laxeiro, 2003. (Catálogo)
GARRIDO MORENO, A.; DE SAN ILDEFONSO RODRÍGUEZ, B. VALLE PÉREZ, X. C. (coord.) O primeiro Laxeiro (1908-1942),Pontevedra: Museo de Pontevedra. Deputación de Pontevedra, 2008.
GAYA NUÑO, J. A. La pintura española del siglo XX, Madrid: Ibérico Europea de Ediciones, 1970. p. 327.
GONZÁLEZ – ALEGRE, A. O territorio Laxeiro. En: Catro renovadores da arte galega: Souto, Colmeiro, Laxeiro, Seoane. Santiago de Compostela: Consorcio da cidade de Santiago de Compostela, 1993. p. 77-107. (Catálogo)
GONZÁLEZ – ALEGRE, A. (coord.); GONZÁLEZ CHOUCIÑO, A. (coord.). Unha achega ás artes e á  cultura dos setenta. Portas de luz. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Consellería de Cultura e Deporte, Centro Galego de Arte Contemporánea. 2009. p. 18, 26, 27. (Catálogo)
GONZÁLEZ REIGOSA, C. Laxeiro por si mesmo. Vigo: Xerais, 2008.
HIERRO, J. Laxeiro. Madrid: Grosvenor, Galería de arte, 1970 (Catálogo)
Instituto Rosalía de Castro. Exposición de Arte Gallego Contemporáneo. Santiago de Compostela: 1954. (Catálogo).
JOHÁN, A. et al. 8 Artistas do movemento renovador da arte galega. Lugo: Círculo das artes, 1980.
LAGO MARTÍNEZ, M.,  Notas sobre Laxeiro, Vigo: Concello de Vigo, 1997.
LÓPEZ BERNÁRDEZ, C. Laxeiro, debuxos inéditos IV, Vigo: Fundación Laxeiro, 2007. (Catálogo)
LÓPEZ BERNÁRDEZ, C. De Vigo a Bos Aires, Laxeiro e a pintura galega de posguerra. Vigo: Fundación Laxeiro, 2008. (Catálogo)
LÓPEZ VÁZQUEZ, J.M. De la II República al Plan de Estabilización. En: RODRÍGUEZ IGLESIAS F., Galicia Arte Contemporáneo, A Coruña: Hércules, 1993, vol. XV, p. 255-327.
LÓPEZ VÁZQUEZ, J.M. El arte contemporáneo. En: Enciclopedia temática de Galicia. Arte, Barcelona: Nauta, 1988, p. 223
MALLO ÁLVAREZ, A. Laxeiro, Colmeiro e Torres, tres pintores históricos de PontevedraSantiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2001.
MARTINEZ – SAPIÑA LLANAS, Mª. L. Galicia y el surrealismo, Madrid: Caja Madrid. Obra Social, 2006.
MENDEZ LOJO, I. (coord.). A Galicia moderna, 1916-1936, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Consellería de Cultura, Comunicación social e Turismo, Centro Galego de Arte Contemporánea., 2005. p. 66, 67, 158, 159, 166, 177. (Catálogo)
MON, F. La pintura actual en Galicia. Vigo: Galaxia, 1967.
MON, F. Pintura contemporánea en Galicia, A Coruña: Caixa Galicia, 1987.
MOSQUERA COBIÁN, M. (coord.); VASCO DEL CASTILLO, A. (coord.). A doazón de Manuel Santiago Blanco e Carolina González Abad. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Consellería de Cultura, Comunicación social e Turismo, 2004. p. 15, 19, 64 -73.
NEIRA VILAS, X.; PÉREZ BUJÁN, F.J.; GARCÍA – SUÁREZ OTERO, C. et al.  Laxeiro en Buenos Aires, Vigo: Fundación Laxeiro, 2006.
Otero Abeledo, J. A Coruña: Galería Mestre Mateo, 1974. (Catálogo)
OTERO ABELEDO, J. Laxeiro. Madrid: Kandinsky, Centro difusor de arte, 1982 (Catálogo)
OTERO ABELEDO, J. Laxeiro, dibujos y pinturas 1966. Madrid: Quixote, servicio del arte español, 1966 (Catálogo)
PABLOS HOLGADO, F.; ILARRI JUNQUERA, M. L. Colección da Arte Galega. Vigo: Museo Quiñones de León, 1995.
PABLOS HOLGADO, F. Colección Adriano Marques de Magallanes. Vigo: Concello de Vigo, 1992.
PABLOS HOLGADO, F. Laxeiro, obra gráfica. Vigo: Alpide, galería de arte,  Ca. 2000 (Catálogo)
Pereiro Alonso, R. (ed.) Baiona, horizonte atlántico. Baiona, Pontevedra: 1992.
PERÉZ BUJÁN, F. J .; GARRIDO MORENO, A. VI Memorial Filgueira ValverdeNo Centenario de Laxeiro, Vigo: Universidade de Vigo; cátedra Filgueira Valverde, 2008.
PERÉZ BUJÁN, F. J. Chegada do Rei Breogán a Galicia; De San Ildefonso Rodríguez, B. A arte so século XX.  En: VALLE PÉREZ, X.C. (coord.), 75 obras para 75 anos, Pontevedra: Museo de Pontevedra, 2003, p. 346-347.
PERÉZ BUJÁN, F. J. Laxeiro, Debuxos inéditos I, Vigo: Fundación Laxeiro, 2002. (Catálogo)
PÉREZ BUJÁN, F. J. Laxeiro, debuxos inéditos III. Vigo: Fundación Laxeiro, 2005. (Catálogo)
PERÉZ BUJÁN, F. J. Laxeiro, debuxos inéditos V, Vigo: Fundación Laxeiro, 2007. (Catálogo)
PERÉZ BUJÁN, F. J. Laxeiro, El carnaval de las formas, Vigo: Fundación Laxeiro, 2003. (Catálogo)
PERÉZ BUJÁN, F. J. Laxeiro, obras da Colección permanente de Vigo, Vigo: Caixanova, 2001. (Catálogo)
PERÉZ BUJÁN, F. J. Laxeiro, un vanguardista de vocación atlántica, Vigo: Fundación Laxeiro, 2003. (Catálogo)
PERÉZ BUJÁN, F. J. O Laxeiro informalista na colección Alcalde-Varela, Vigo: Fundación Laxeiro, 2008. (Catálogo)
PÉREZ BUJÁN, F. J. Voz Laxeiro. En: Diccionario biográfico español. Madrid: Real Academia de la Historia.  (En prensa).
PÉREZ BUJÁN, F.J. et al Laxeiro o manancial da vida. Fondos da Colección Caixa Galicia, A Coruña: Fundación Caixa Galicia, 2005. (Catálogo)
PLAZA MOLINA, G. Arte en Galicia. La década del “boom”(1970-1980). A Coruña: O Castro, 1981.
PULIDO NOVOA, A. (coord.). Artistas galegos pensionados da Deputación de Pontevedra. Vigo: Nova Galicia Edicións, 2002,
PULIDO NOVOA, A. (coord.). Artistas galegos, pintores (Vangarda histórica). Vigo: Nova Galicia Edicións, 1998, p. 15-29; 335-381.
RDO COMUNICACIÓN CULTURAL. (coord.). A mares, o espello do mar na arte galega dos séculos XIX e XX. Vigo: Xunta de Galicia, Consorcio Zona Franca, Museo do mar, etc. p. 174, 189, 284, 290, 291, 298 (Catálogo)
RUIBAL, J. Laxeiro. Pontevedra: Cuadernos de Arte Gallego. Gráficas Torres, 1951.
RUIBAL, J. Laxeiro. Lalín, Pontevedra: Alvarellos comunicación e producción gráfica, 2008. (Reedición)
Sala Velázquez. Exposición inaugural de pintura y escultura. Vigo: 1950. (Catálogo)
SARMIENTO ESCALONA, R. Colección de arte Caixa Galicia. A Coruña: Fundación Caixa Galicia-Museu de Belles Arts de València, 1997.
SEOANE, L. Comunicacións mesturadas. Vigo: Galaxia, 1973.
SOBRAL, A. Pintura gallega de postguerra. En: 5ª Bienal Internacional de Arte. Pontevedra: Deputación provincial de Pontevedra, 1982. p. 167- 258.
SOBRINO MANZANARES, M.L. Análise dun movemento artístico durante os anos 1916 a 1936. Vigo: Caja de Ahorros Municipal de Vigo, 1980.
SOBRINO MANZANARES, M.L. Laxeiro. En: Gran Enciclopedia Gallega. Xixón: Silverio Cañada, 1974, vol.18, p. 248- 254.
SOBRINO MANZANARES, M.L. Catro pintores galegos contemporáneos: Maside, Colmeiro, Souto e Laxeiro. Director: Ramón Otero Túñez. (Tese doutoral inédital). Universidade de Santiago de Compostela, Facultade de Filosofía e letras, 1973. p. 394-480. (Tese doutoral).
SOBRINO, M.L. La Edad contemporánea. En: Historia del Arte Gallego. Madrid: Alhambra, 1982, p. 478-479
VÁZQUEZ GIL, L. El Derby, algo más que un café. Vigo: Caixavigo, 1998.
VICENT, M. La romería del pintor Laxeiro. En: VICENT, M. Inventario de otoño. Madrid: Debate, 1982. p. 211-217
XUNTA DE GALICIA. Colección de Arte Xunta de Galicia (1986-1993). Santiago de Compostela: 1995. (Catálogo)
XUNTA DE GALICIA. Galicia, 1900-1990. Galicia Terra Única. Santiago de Compostela, 1998. (Catálogo)
Xunta de Galicia. Consellería de Turismo. Estampas populares de Galicia. Santiago de Compostela: Ca. 1980
XUNTA DE GALICIA. Obra sobre papel. Laxeiro / M. Torres. Pontevedra: 1994. (Catálogo)

ILUSTRACIÓNS

ABELLÁN, M. El Mareante. A Coruña: Ara Solis, 1988
ALONSO, E. A rúa do noxo. Vigo: Galaxia, 1977
ALONSO, E. Seara de romances. Buenos Aies: Botella al mar, 1952
BLANCO AMOR, E. La Parranda. Buenos Aires: Compañía general fabril, Colección Anaquel, 1960
BÓVEDA, X. Antoloxía Poética. Buenos Aires: Los Pinos, 1970
CELA TRULOCK, C. J. Discurso para unha xove dama amante dos libros. Vigo: Ir Indo, 1991
CELA TRULOCK, C. J. Galicia. Vigo: Ir indo, 1990
CELA TRULOCK, C. J. O Camaleón Solteiro. Santiago de Compostela: El Correo Gallego, 1991
DE CASTRO, R.; PONDAL, E.; ENRÍQUEZ, C. Poemas. Rosalía de Castro, Eduardo Pondal, Curros Enríquez. París: Monte Medulio, 1954
FERNÁNDEZ DEL RIEGO, F. Galicia y nuestro tiempo. Buenos Aires: Citania, 1951
FONTE, R. Os portos durmidos. Pontedeume, A Coruña: Papeis de verán, 1987
GAYOSO FRÍAS. Namoros e regueifas. Buenos Aires: Miño, 1970
GONZÁLEZ, C.A. Mal ollo: comedia de ambente mariñeiro. Buenos Aires: Lérez, Centro Pontevedrés, 1954.
GONZÁLEZ, I. Canción de Araguaney y otros cantos. Sada, A Coruña: O Castro, 1992
IGLESIAS, T. Expresión e arte. Sada, A Coruña: O Castro, 1995
JERÓNIMO FEIJOO, B. Antología popular. Buenos Aires: Centro gallego, 1966
KRUCKEMBERG, M.C. Obra poética case completa. Sada, A Coruña: O Castro, 2000
LAVANDEIRA, E. La carrilana: manual para andar de pie por el mundo. Santiago de Compostela: El Correo Gallego, 1990.
LEICA, A. Los cuerpos gloriosos. Buenos Aires: Losada,  1970
MARCOS, J. El carnaval. Pamplona: Peralta, 1978
Molinari, V.L. Itinerario gallego. Buenos Aires: Follas Novas, 1958.
MOREIRAS, E. Os nobres carreiros. Vigo: Galaxia, 1970
NEIRA VILAS, X. O ciclo do neno. Madrid: Akal, 1978.
NOVONEYRA, U. Dos soños teimosos. Santiago de Compostela: Noitarega, 1998.
PAREDES, C. et al. Voces de Alén- mar . Ourense : Dolmen, 1995
PAZ ANDRADE, V. Cen chaves de sombra. Sada, A Coruña: O Castro, 1979
PAZ ANDRADE, V. Sementeira do vento. Vigo: Galaxia, 1968
VARELA, L. Dez Poemas. Sada, A Coruña: O Castro, 1988
VÁZQUEZ GALLEGO, J. Tradiciones, mitos, creencias en la medicina popular de Galicia. Lugo: Deputación provincial de Lugo, 1991
vergara vilariño, F. Poeta muiñeiro á deriva. Vigo: Xerais, 1982
VIDAL ABASCAL, E. Sobre a universidade e a pintura galegas. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago, 1970

Fundación Laxeiro

La Fundación Laxeiro fue constituída legalmente el 23 de febrero de 1999 por acuerdo del Ayuntamiento de Vigo y de la Familia del pintor siendo declarada por las consellerías de Presidencia y Administración Pública y de Cultura, Comunicación Social y Turismo, de la Xunta de Galicia, de INTERÉS CULTURAL y de INTERÉS GALLEGO respectivamente.

Fundación Laxeiro © 2020 All Rights Reserved Policarpo Sanz, nº15, 3º - 36202 - Vigo - Tel/Fax.: 986 438 475

Aviso Legal | Política de Privacidade | Panel de Control | Contactar

Deputación de pontevedra Xunta de Galicia: Consellería de Educación e Ordenación universitaria

Fundación Laxeiro Concello de Vigo